இந்திய மாணவர் சங்கம் – திட்டம் மற்றும் அமைப்புச் சட்டம்