நந்தனார் பள்ளியில் மாணவனை கடுமையாக தாக்கிய ஆசிரியர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க இந்திய மாணவர் சங்கந்தின் தமிழ்நாடு மாநிலக் குழு அறிக்கை. ...